Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (376)
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 143/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/10/2023
Ngày có hiệu lực:
03/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài
Ngày ban hành:
25/06/2020
Ngày có hiệu lực:
25/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cập nhật mẫu, biểu giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/09/2023
Ngày có hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 TTCP
Ngày ban hành:
12/06/2023
Ngày có hiệu lực:
01/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính"Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của TTCP
Ngày ban hành:
19/05/2023
Ngày có hiệu lực:
15/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06
Ngày ban hành:
30/03/2023
Ngày có hiệu lực:
30/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực